Головна

Захист у надзвичайних ситуаціях
Українець А.А., Поташкін А.А. МОНОГРАФІЯ. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ: ЕКСТРЕМОЛОГІЧЕСКІЙ І СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 2007

Мета цієї монографії - охарактеризувати теоретікометодологіческіе основи теорії екстремальності, безпеки та цивільного захисту і показати загальні принципи організації цивільного захисту та оборони в системі національної безпеки Республіки Білорусь, а також з'ясувати шляхи підвищення ефективності діяльності з попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

Переговори
Harvard Business Review. Ведення переговорів і дозвіл конфліктів. Пер. з англ. М.: Альпіна Бізнес Бук, 226 с. 2006
Серія "Класика Harvard Bisness Review" Мистецтво переговорів - один з ключових аспектів конкуренто-спроможності компаній, які сьогодні які сьогодні стали частиною складної системи взаємовідносин з іншими організаціями . Переговори також є найважливішим інструментом врегулювання розбіжностей, причому не тільки між компаніями, але і всередині них - будь то конфлікти між окремими співробітниками або цілими підрозділами. У даному збірнику даються практичні рекомендації щодо вдосконалення навичок переговорної діяльності, описуються типові конфліктні ситуації, пропонуються поради щодо їх вирішенню. Книга буде цікава топ-менеджерам, фахівцям з роботи персоналом, співробітникам консалтингових компаній, викладачам і студентам. Практичні рекомендації щодо вдосконалення навичок переговорної діяльності.
Етнографія та етнологія / Історія Японії / Археологія
А.В. Харінскій Соціогенез в Північній Азії: матеріали 3-й науково-практичної конференції (Іркутськ 29 березня - 1 квітня, 2009 р.) - иркутск: вид-во ІрГТУ. - 241 с 2009
Збірник охоплює широке коло проблем археології, найдавнішої історії, етнології та культурної антропології північній Азії. Хронологічний діапазон публікацій від епохи палеоліту до періоду середньовіччя. особливу увагу приділено категорії «археологічна культура» у формуванні наукового знання та досліджень знаково-символічних аспектів в археології та етнології. Видання призначене археологам, етнологам, історикам, культурологам, краєзнавцям і всім, хто цікавиться проблемами формування суспільства в північній АЗІЇ.
Н.А.КОЧНЕВА Традиційні культури африканських народів: минуле і сьогодення. - М.: Видавнича фірма «Східна література» РАН. 2000
У книзі дається характеристика етнічних культур та їх ролі в сучасній Африці. Особлива увага приділяється аналізу традиційних інститутів влади, автохтонних релігійних вірувань і культів, таємних спілок, вікових класів, а також сімейно-шлюбних відносин, традиційних систем освіти та виховання. Докладно описуються звичаї та звичаї, особливості побуту, фольклор низки африканських народів. Деякі розділи написані на матеріалах власних польових досліджень авторів.
Ольдерогге Д.А. Епігамія. Вибрані статті 1983
До збірки вибраних статей включені роботи, в яких послідовно викладені ідеї автора по загальнотеоретичних і конкретних проблем суспільного ладу народів Тропічної Африки доколоніального періоду: системи зв'язку племен , шлюбних звичаїв, норм звичайного права.
Спеваковский А. Б. Самураї - військовий стан Японії. М., Головна редакція східної літератури вид-ва «Наука» 1981
Робота присвячена одній з актуальних востоковедних проблем - історії виникнення, формування, розквіту і розкладання військово го стани Японії - самураїв. Проблема вивчається у двох планах - як етнографічна і як соціально-політична. Автор розглядає соціальну структуру, етичні та релігійні погляди самураїв, традиції виховання самурайської молоді, е * військової та фізичної підготовки, описує озброєння та одяг На закінчення автор розповідає про розкладання стану, його скасування та збереженні пережитків ідеології самурайства в сучасній Японії
Толстов С.П. (Ред) РОДОВЕ ТОВАРИСТВО 1951
ЕТНОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ І ДОСЛІДЖЕННЯ
Підручники з культурології / Історія культурологічних теорій
Горєлов А.А. Культурологія у питаннях і відповідях: Навчальний посібник. - М.: Изд-во Ексмо. - 288 с. - (Повний курс за три дні). 2008

Книга спрямована на створення у студентів цілісного уявлення про культуру, її сутності, місце і роль в людському суспільстві, закономірності розвитку. Компактна подача і доступний виклад матеріалу роблять цю книгу незамінної для студентів, дозволяють їм заощадити час і максимально швидко і якісно підготуватися до семінарів, заліків та іспитів з цього предмету. Для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питаннями культури.

А.М. Кадиров, С.В. Коровіна, О.Б. Фекліна, А.М. Шаяхметова Культурологія. Навчальний посібник / Уфимские. держ. авіац. техн. ун-т - Уфа: УГАТУ. - 123 с. 2006

Навчальний посібник розроблений на основі навчальної програми «Культурологія», відповідає вимогам Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. Об'єктивно зростає роль культури в регулюванні поведінки людини. Культура визначає його цілі, ідеали, спосіб життя, вирішує проблеми культурної ідентичності, історичної спадкоємності, виявляє більш тонкі механізми громадського руху і стає основною умовою прогресу суспільства. У посібнику дані тематика досліджуваних проблем, плани семінарів, рекомендована література до них, теми доповідей і вимоги до публічного виступу на семінарі, питання для самоперевірки. На допомогу студентам наведені довідкові статті, словник найважливіших термінів і понять з культурології.

С. Н. Іконникова ІСТОРІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ТЕOРІЙ, 2-е видання, доповнене і перероблене 2005

Навчальний посібник «Історія культурологічних теорій» складається їх двох розділів. У нервом - «Теоретичні проблеми культурології» - розкриваються основні аспекти та напрями культурології, багато з яких висвітлено вперше. У другому розділі - «Історія культурології в особах: біографії і творчість» - докладно аналізуються погляди і уявлення провідних вчених-культурологів різних країн. Рекомендовано Навчально-методичним об'єднанням вузів Російської Федерації з освіти в галузі історико-архівознавства як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 020600 «Культурологія».

Верем'єв А.А. Введення в культурологію. Навчальний посібник для ВНЗ 2000
Навчальний посібник являє собою короткий за змістом і доступне за формою виклад курсу 'Культурологія'. У книзі представлені останні досягнення вітчизняної та зарубіжної науки. Посібник побудований в суворій відповідності з навчальною програмою курсу, містить список рекомендованої літератури, програму курсу, плани семінарських занять і зразкові питання до іспитів і заліку. Рекомендується студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.
Східна література
І.В.Стеблева (ред.) Семантика образу в літературах Сходу. СБ статей. - М.: Видавнича фірма «Східна література» РАН. - 286 с. 1998
Збірник - черговий у ряді публікацій Інституту сходознавства РАН з теоретичних проблем східних літератур. Вивчення семантики образу в літературах ряду країн Азії та Африки з давнини до наших днів дає можливість зв'язати воєдино творчість різних народів, виявити типологічно подібні риси в різних літературних традиціях.
Шкільні логопедія / Порівняльна педагогіка / Соціальна педагогіка / Проблеми педагогіки / Педагогіка сучасної школи / Олігофренопедагогіка
Є. Ф. Сівашінская, І. В. Журлова Педагогіка сучасної школи: курс лекцій для студентів пед. спеціальностей вузів; під заг. ред. Є. Ф. Сівашінской. - Мінськ: Екоперспектіва. - 212 с. 2009

Навчальний посібник розроблений згідно з Типовою навчальною програмою дисципліни «Педагогіка» для вищих навчальних закладів за спеціальностями профілю А «Педагогіка». У посібнику представлені матеріали лекцій відповідно до змістом першого розділу Типової програми «Педагогіка сучасної школи». Призначено для організації контрольованої самостійної аудиторної та позааудиторної роботи студентів з вивчення зазначеної дисципліни, для їх підготовки до семінарських занять, заліків та іспитів.

Адресується студентам педагогічних спеціальностей. Представляє інтерес для вчителів, слухачів системи підвищення педагогічної кваліфікації.

Яворук О.А. Знання. Дидактичні перспективи вирішення знанієвої проблеми. Монографія. - Ханти-Мансійськ: статей - 170 с. 2009

У монографії розкриваються дидактичні перспективи вирішення знанієвої проблеми. У зв'язку з цим ставляться і розглядаються наступні питання: що таке знання, наукове знання і ненаукове знання, єдність і універсальність наукового знання, знання і розуміння, знання та інформація, актуальне і акцентуйованої знання, перспективи вирішення проблеми структуризації знання, факти в системі природно- наукових знань, моделі природничо-наукового пізнання, дидактичні перспективи простоти, перспективи навчальної книги, дидактичні перспективи комп'ютерів, універсальні рішення знанієвої проблеми, архаїзм і футуризм як педагогічні орієнтири.

Адресується науковцям, аспірантам, вузівським викладачам і шкільним вчителям.

Т.В. Ахутина, О.Б. Иншакова Нейропсихологическая діагностика, обстеження письма і читання молодших школярів. - М.: В. Сікач. - 128 с. 2008
У посібнику представлені методики, що дозволяють фахівцям комплексно оцінити труднощі в оволодінні навичками письма і читання у молодших школярів, що навчаються в загальноосвітніх школах. Пропоновані методики носять тестовий характер, однак дозволяють отримати не тільки кількісні, а й якісні характеристики досліджуваних у дітей психічних функцій. Це дає можливість найбільш точно оцінити психологічні механізми, що лежать в основі порушень письма і читання у молодших школярів. Даний посібник адресований нейропсихології, логопедам і дефектологам.
Мудрик А.В. Соціальна педагогіка: Учеб. для студ. пед. вузів / За ред. В. А. Сластенина. - 5-е вид., Доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 200 с. 2005

У підручнику виховання розглядається в контексті соціалізації: показується вплив різних чинників на розвиток дітей, підлітків, юнацтва; характеризується державна, регіональна, муніципальна та локальна системи виховання; розкриваються особливості і зміст сімейного, релігійного і корекційного видів виховання; представлена методика соціального виховання в освітніх установах.

Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Може бути використаний також студентами педагогічних коледжів.

Мардахаев Л.В. Соціальна педагогіка: Підручник. - М.: Гардаріки. - 269 с. 2005

Розглядаються теоретичні основи соціальної педагогіки, які складають загальнопрофесійну підготовку соціального працівника. Матеріал підручника допоможе зрозуміти сутність і зміст педагогічного аспекту соціальної роботи. Підручник адресований студентам вузів, що вивчають однойменний курс, передбачений освітнім стандартом за спеціальністю «Соціальна робота», а також аспірантам та викладачам вузів і коледжів, слухачам системи додаткової соціальної освіти, практичним працівникам.

Для студентів, які навчаються за напрямом і спеціальністю «Соціальна робота».

Катаєва О.О., Стребелева Е.А. Дошкільна олигофренопедагогика: Учеб. для студ. вищ. навчань, закладів. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС. - 208 с. 2005

Цей підручник призначений для студентів дефектологических факультетів педагогічних ВУЗів, а також для студентів педагогічних коледжів та училищ, які мають дефектологическое відділення.

У першому розділі дається характеристика дошкільної олигофренопедагогики як науки, що виділилася в самостійну галузь дошкільної корекційної педагогіки: узагальнено шляху становлення, визначені предмет, завдання, принципи та методи цієї науки, зв'язок її з іншими науками.

У другому розділі наводиться докладний опис системи цілеспрямованої корекційно-педагогічної роботи в спеціалізованому дошкільному закладі для дітей з вадами інтелекту: представлена організація корекційно-педагогічного процесу в спеціальному (коррекционном) дошкільному закладі, викладені шляхи розумового виховання дітей досліджуваної категорії, а також дано напрями формування всіх видів дитячої діяльності (ігри, конструювання, малювання, елементарної трудової і т.д.) - Визначено ті якості особистості, які слід виховувати у них з метою формування психологічної готовності до навчання в школі та соціальної адаптації до життя.

Б.Л. Вульфсон Порівняльна педагогіка Історія і сучасні проблеми 2003

Поряд з фундаментальними теоретичними аспектами порівняльна педагогіка має велике практичне значення, особливо в періоди інтенсивної модернізації освіти. Систематичне зіставлення зарубіжного та вітчизняного педагогічного досвіду може сприяти глибшому осмисленню наших власних проблем, виправленню помилок і прорахунків, підвищенню ефективності навчально-виховної діяльності російських освітніх інститутів.

Етнічна психологія / Експериментальна психологія / Трансперсональная психологія / Тайм-менеджмент / Спеціальна психологія / Соціальна психологія / Психотерапія / Психологія успіху / Психологія управління / Психологія праці / Психологія творчості / Психологія сім'ї / Психологія рекламного впливу / Психологія розвитку та вікова психологія / Психологія спілкування / Психологія особистості / Психологія для батьків / Психологія девіантної поведінки / Психологічне консультування / Практична психологія / Перинатальна психологія / Педагогічна психологія / Педагогіка вищої школи / Організаційна поведінка / Загальна психотерапія / Загальна психологія / Нейро-лінгвістичне програмування (НЛП) / Методи психологічного дослідження / Медична психологія / Конфліктологія / Когнетивная психологія / Клінічна психологія / Історія психології / Диференціальна психологія / Дитячо-батьківські відносини / Дитяча психологія / Гендерна психологія / Військова психологія / Антропологія
 Брайан Трейсі Побудувати СВОЄ МАЙБУТНЄ  2010
 Якщо ви дійсно амбітні, у вас є блискуча можливість домогтися реального успіху. У своїй книзі Брайан Трейсі представляє 12 чинників досягнення успіху, які необхідно враховувати кожному, хто хоче реалізувати свій потенціал у світі практично необмежених можливостей. Завдяки його безцінним радам ви зможете виробити звички, властиві найбільш процвітаючим людям, стати повноправним господарем власної долі і досягти фінансової незалежності.
 В.Ф.Сопов ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В сучасному спорті  2010
 Методичні рекомендації призначені тренерам різної кваліфікації, спортивним менеджерам, спортивним психологам для організації психологічної підготовки спортсменів з різних видів спорту. Метою посібника є ознайомлення з найбільш часто вживаними формами і методами психологічної підготовки в зв'язку з особливостями спортивної діяльності. Методичний посібник написано відомим російським спортивним психологом, працюючим з 1976 року психологом збірних команд СРСР і Росії і ряду зарубіжних країн з веслування на байдарках і каное, легкої атлетики, кульової стрільби, фігурного катання, фехтування, хокею, баскетболу, фрістайлу, скелелазіння та ін
 В.М. Рання дитяча шизофренія (статика і динаміка)  2010
 Книга "Рання дитяча шизофренія", написана автором Башина В. М., призначена для широкого кола читачів, які цікавляться літературою з розділу. Книга може бути корисна і цікава студентам вищих та середньо-спеціальних навчальних закладів.
 В.Н.Дружінін Психологія (для технічних вузів)  2010
 Платонов Ю. П. МГО Психологія конфліктної поведінки. - СПб.: Речь. - 544 с.  2009

 Дана книга розкриває різні соціально-психологічні межі конфліктної поведінки як соціального феномена зіткнення і протиборства суб'єктів взаємодії. 

 У книзі також розглядаються прикладні аспекти конфліктної поведінки в різних сферах соціальної діяльності людини. 

 Книга адресована фахівцям з соціальної роботи, практичним психологам і менеджерам.

 Новиков В.В., Мануйлов Г.М., Козлов В.В. Психологічний управління в кризових соціальних спільнотах. М. - 461 с.  2009
 У монографії доктора психологічних і економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки Росії Віктора Васильовича Новікова, доктора психологічних наук, професора Геннадія Митрофановича Мануйлова, доктора психологічних наук, професори Володимир Васильовича Козлова викладені основні дослідження теоретичного та експериментального характеру, проведені авторами в дослідженні психології управління в кризових соціальних спільнотах різного рівня складності. Призначено для студентів і викладачів вузів.
 Полякова, A.B. Соціоніка для батьків. Як перестати виховувати дитину і допомогти йому вирости. - М.: AGT; СПб.: Сова; Володимир: ВКТ,. - 158 с.: Ил. - («Мамина школа»).  2008

 У цій книзі розповідається, як навчитися розуміти дитину, враховувати особливості його психології та характеру, вроджені якості особистості - іншими словами, як допомогти дитині вирости щасливою.

Індуїзм / Буддизм
 Дандекар Р.Н. Від вед до індуїзму: Еволюціонує міфологія; Відп. ред. Г.М. Бонгард-Левін; Пер. з англ. К.П. Лук'яненко. - М.: Сх. літ. - 286 с  2002
 Збірка вибраних творів найвизначнішого індійського індолога XX в. Рамчандра Нараяна Дандекара (1909-2001) включає 10 статей, написаних у різні роки і увійшли до 4-томне зібрання його вибраних праць (Delhi. 1979-1981), передмова автора до теперішнього російського видання, передмова і коментарі упорядника Я.В.Васількова , провідного наукового співробітника Санкт-Петербурзького філіалу Інституту сходознавства РАН. Старійшина світової спільноти санскритологів і дослідників староіндійської культури Р.Н.Дандекар мав воістину унікальним авторитетом і в Індії, і за її межами. У науковій методології Р.НДандекара велике значення мають принцип історизму, послідовно реалізований їм в оригінальній концепції ведійської міфології як міфології «еволюціонує», принцип комплексного вивчення матеріалів індійській міфології із залученням елементів порівняльного дослідження, даних антропології, археології, порівняльної міфології, фольклористики та порівняльного релігієзнавства . Збірник знайомить зі світом ведійсько-індуїстської міфології і духовною культурою Індії в цілому, відрізняється переконливістю конкретних деталей і широтою авторського мислення.
 Корнєв В. І. Тайська буддизм, М., Головна редакція східної літератури видавництва «Наука», 168 с.  1973
 У книзі розповідається про історію становлення буддизму в Таїланді. Формування релігійного культу розглядається у зв'язку з соціальним укладом тайського суспільства. Читач дізнається, що таке гангха, яка її структура, а також соціальна та ідеологічна роль в житті сучасного Таїланду.
Соціальна геронтологія / Лекції з соціальної роботи
 Н. Ю. Василенко Соціальна геронтологія  2003

 Оволодіння навичками успішної взаємодії зі старими людьми вимагає розуміння психофізіологічних особливостей літньої людини і старості як процесу, знаннями про хвороби похилого та старечого віку та можливості їх лікування. Дисципліна "Соціальна геронтологія" розкриває такі поняття, як біологічні, психологічні та соціальні процеси старіння організму, а також включає в себе опис соматичних і психічних захворювань, що найчастіше зустрічаються в літньому і старечому віці. Програма також передбачає розгляд таких актуальних на сьогоднішній день проблем, як демографічне старіння населення, проблеми взаємовідносин вікових груп, насильство в сім'ї, вплив стресових факторів, профілактика старіння, медико-соціальна робота, етичні проблеми догляду за особами похилого та старечого віку та ін Головна мета вивчення дисципліни, по-перше, представити соціальну геронтологию як наукову і навчальну дисципліну, узагальнити і систематизувати матеріал з соціальної геронтології для даного навчального курсу. По-друге - дати уявлення про історичну спадкоємність формування соціально-геронтологічних концепцій. В основі базової освіти фахівця з соціальної роботи закладена гуманістична ідея духовного розвитку, що забезпечує формування зрілої особистості нової формації, здатної акцентувати проблеми соціуму та особистості, вирішувати їх, знаходити способи оптимізації формування соціальної політики регіону.

 Г.П. МЕДВЕДЄВА ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ / КУРС ЛЕКЦІЙ / Москва  2001

 РОЗДІЛ 1. Професійно значимі цінності соціальної роботи, їх сутність, типологія. Місце і роль цінностей в соціальній роботі

 РОЗДІЛ 2. Основні етапи становлення та розвитку ціннісних підстав соціальної роботи в Росії і за кордоном 

 РОЗДІЛ 3. Деонтологические питання соціальної роботи

 РОЗДІЛ 4. Професійно-етичні вимоги до професіограми соціального працівника

 РОЗДІЛ 5. Етико-ціннісне регулювання діяльності і відносин в системі соціальної роботи. Особливості етичного кодексу соціальної роботи

Етносоціологія / Економічна соціологія / Соціоніка / Соціологія управління / Соціологія права / Соціологія особистості / Соціологія культури / Соціологія конфлікту / Соціологія і місто / Соціологічне дослідження / Соціологічна теорія / Соціологічна періодика / Соціальна політика / Першоджерела з соціології / Основи соціології та політології / Загальна соціологія / Міжнародна соціологія / Історія соціології / Західна соціологія
 Орлова Е.А. Соціологія культури: Навчальний посібник для вузів. - М.: Академічний Проект; Кіров: Константа. - 575 с.  2012
 Навчальний посібник з соціології культури відображає не лише історію становлення цієї дисципліни, але головним чином останні тенденції розвитку цієї предметної області. Істотне зближення теоретичних позицій соціології та культурної (соціальної) антропології, що змінило соціологічний погляд на поняття культури, робить культурний вимір повноправною стороною при вивченні спільного існування людей, а саме поняття культури в цьому контексті визначається як створений людьми штучний світ, як зміст суспільного життя, як процеси освоєння ними свого оточення та використання результатів взаємодії та комунікації між людьми. У такому теоретичному контексті суспільство розглядається з точки зору будови соціокультурного простору і форм / парадигм соціальної взаємодії та комунікації (інтеракції), що реалізуються в його межах і детермінованих його складовими. Автор пропонує теоретичні моделі соціокультурного простору та парадигм соціальної взаємодії в його межах, які базуються на соціологічних та культурно-антропологічних підставах і відносяться до мікродінаміческому рівня аналізу. Для фахівців в області соціальних наук, викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів вузів.
 РИОР Основи соціології та політології: Шпаргалка  2010

 У шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Основи соціології та політології». 

 Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати залік та іспит. 

 Рекомендується всім вивчають і здають дисципліну «Основи соціології та політології».

 Дугін А.Г. Соціологія уяви. Введення в структурну соціологію. - М.: Академічний Проект; Трикста. - 564 с. - (Технології соціології).  2010

 Книга викладає основні принципи та методологію нового напряму в соціології - «соціології глибин», заснованого на Структуралістський підході до вивчення суспільства і його проблем. 

 Суспільство, людина, час, простір, соціальні взаємодії, структури, інститути, політичні процеси, ідеології, відносини між статями, етнічні та міжнаціональні взаємодії розглядаються одночасно на двох рівнях - на рівні «колективної свідомості» (Е. Дюркгейм) і на рівні «колективного несвідомого »(К. Г. Юнг). 

 Автор книги будує новий напрямок соціології на підставі праць французького соціолога Жильбера Дюрана, який розробив концепції «імажінера», «антропологічного траекта» і режимів («діурну» - «ноктюрн») колективного несвідомого. 

 Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів соціологічних, філософських, політологічних, історичних, філологічних, культурологічних та психологічних факультетів вузів.

 Аратюнян Ю.В. та ін - Етносоціологія  2010

 Росія - поліетнічна держава. Окрім росіян, які становлять 83% населення, в Російській Федерації живуть понад 170 народів. Одні з них налічують більше мільйона, інші кілька десятків тисяч чоловік. Останнє десятиліття було особливим для життя народів країни. Одні називали його часом збунтувалася етнічності, інші - нового національного відродження. Цілком очевидно, що становлення громадянського суспільства в російських умовах взаємопов'язане з зрослої етнічністю. Найважливіші соціальні процеси реформування різних сфер життя мають етнічну варіативність. Етнічність нерідко набуває деклараційні, маніфестних форми, стає мобілізуючим засобом у набутті гідності, а часом в колективному прагненні до переваг на соціально-політичній арені і багато в чому визначає соціальну поведінку.

 Віктор Воронков та Олена Чікадзе Піти, щоб залишитися: Соціолог в полі: Зб. ст. / Под ред. У40 Віктора Воронкова та Олени Чікадзе. - СПб.: Алетейя. - 148 с. - (Серія «Якісні методи в соціальних дослідженнях»).  2009

 У збірнику представлені роздуми соціологів про польовій роботі, Про власний досвід подолання труднощів, про свої помилки і знахідках. Книга цікава не тільки для соціальних дослідників, але й для широкого кола читачів, які зможуть скласти враження про романтику соціологічного дослідження.

 В.Ф. Горохів Соціологія: Навчальний посібник в 2-х частинах. Ч. 2. М.: МІФІ. - 320 с.  2008

 У даному навчальному посібнику розглядаються актуальні питання соціологічної науки. У книзі викладені як теоретико-методологічні, так і емпіричні аспекти будови і функціонування суспільства. Цілий ряд питань автором викладається інноваційно і дискусійно, що має підвищити інтерес студентів до соціологічної проблематики, спонукати їх до самостійності, критичності, творчості. Книга призначена для студентів МІФІ. Вона буде цікава всім тим, хто цікавиться соціологічною проблематикою. 

 Посібник підготовлено в рамках Інноваційної освітньої програми.

 Немирівський Валентин Геннадійович, Невирко Дмитро Дмитрович Соціологія людини: Від класичних до постнекласичної підходам. Вид. 2-е, перераб. і доп. - М.: Издательство ЛКИ. - 304 с.  2008

 У цій монографії дано системний виклад проблем, що вивчаються сучасною соціологією людини. Особливістю роботи є послідовний виклад матеріалу з точки зору як класичного, так і постнеклассіче-ського підходів до аналізу людини. Велику увагу приділено новому етапу розвитку соціологічної науки - універсумной теорії, яка відображає нову наукову картину світу. Поряд з теоретичним матеріалом у книзі містяться результати соціологічних досліджень проблем людини, проведених на основі евристичних можливостей постнекласичної соціології. 

 Монографія адресована соціологам - науковцям, викладачам і студентам вищих навчальних закладів.

Історія філософії
 Бахтін М. В. Історія філософії в конспективному викладі. Санкт - Петербург: Нива. - 100 с.  2004

 У навчальному посібнику М.В. Бахтіна в конспективному викладі викладаються основні віхи становлення філософської думки, розглядаються провідні філософські школи Стародавнього Сходу, античності, середньовіччя, Нового Часу і сучасності. Посібник призначений для студентів нефілософських спеціальностей.

Шаманізм
 Бутанаев В. Я. Традиційний шаманізм Хонгор. - Абакан Вид-во Хакасского державного університету ім. Н. Ф. Катанова. - 254 с  2006
 У роботі розглядаються основи традиційного хакасского шаманізму його сгркту ра, давні культи і обряди, духовний світ і діяльність шаманів, ритуальна атрибути-ка. Егот працю створений на основі польових матеріалів, зібраних автором по крупицях протягом сорока років. У книзі вперше вводяться в науковий обіг оригінальні тексти шаманських молитов, велика частина яких записана і переведена автором Як назва Хакасії залишено стародавнє ім'я Хонгорай, яке вживалося в Центральній Азії до приєднання цієї території до Росії. Книга розрахована на релігієзнавців, істориків, зінографов, тюркологов, а також на широке коло читачів, інтересу юшіся самобутньої кльтрой тюрків Саяно-Алтаю.
 Корнєєв А.В. Релігії світу. Шаманізм. - М.: ТОВ «ТД« Видавництво Мир книги ». - 192 с.: Ил.  2006
 Шаманізм ... Від самого слова віє старовиною, і здається, що зараз, у вік комп'ютерних технологій, це явище пішло в небуття. Однак це не так. Звичайно, пересічний європеєць може прожити життя і не зустріти справжнього шамана, як, наприклад, не побувати в Антарктиді або на Алясці. Але варто йому перетнути кордони західної і східної цивілізацій, як він зануриться у світ, не схожий на звичний, міфологізований, наповнений духами і керований богами. Світ, де хвороба не лікують таблетками, а борються з духами, її наслав. Світ, в якому ходіння по вогню не є чимось дивним, а служить всього лише доказом могутності шамана ...
Соціолінгвістика / Переклад і перекладознавство
 Ліпатов А.Т. Сленг як проблема соціолектікі: Монографія.-М.: ТОВ «Вид-во« Елпіс ». - 318 с.  2010

 У монографії - багатосторонньо і в широкому аспекті - досліджуються проблеми сленгу в складі російської та європейської соціо-лектики; розглядаються питання етимології та історії сленгу в його співвіднесеності з жаргоном і арго, просторечием і літературним стандартом; дається широка панорама різноманітних субкультур сленгу, йх багатосторонній аналіз і, в першу чергу, семантики сленгизмов. 

 Книга адресована лінгвістам-дослідникам, аспірантам, студентам філологічних факультетів і факультетів журналістики, вчителям-словесникам й усім цінителям російського слова.

 В. І. Бєліков, Л. П. Крисін Соціолінгвістика  2001
 У підручнику викладаються основи досить молодої галузі мовознавства - соціолінгвістики. Автори знайомлять читача з основними поняттями соціолінгвістики і колом проблем, якими займається ця наука, визначають місце соціолінгвістики серед соціальних наук в ряду інших лінгвістичних дисциплін, характеризують напрями, що сформувалися або тільки формуються в рамках соціолінгвістики, описують методи, якими користується ця галузь мовознавства. Особливий інтерес представляє додаток, в якому описані процеси формування мовної ситуації в Росії і СРСР та її сучасні особливості.
 В.М. Алпатов 150 мов і політика. 1917-2000. Соціолінгвістичні проблеми СРСР н пострадянського простору  2000

 У монографії дасться короткий нарис історії мовної ситуації і пікової політики в СС СР і в державах, що утворилися мосле його розпаду. Виділяються основні фіктори, що визначають функціонування мов в багатомовному суспільстві, показано, наскільки мовна пі ^ ІТІКОМ в СРСР відображала загальні закономірності і наскільки вона нме.ш свою специфіку Розглянуто основні ттапи поп політики на першому отапе, до другої половини 30-х рр. була мрслнрінміа попи и ка добніься рівності всіх мов народів СРСР, наступний зтан, що тривав майже до розпаду СРСР, характеризувався насамперед державною підтримкою російської мови. Показано, що в сучасній Росії мовна ситуація принципово не змінилася але порівнянні з СРСР, тоді як у лруї нх нових державах з різною швидкістю російську мову витісняється іншими Книга розрахована на фахівців-лннгвнстов і етнографів, а також на всіх, хто цікавиться соціально-мовними проблемами.

 Латишев Л. К. Переклад: проблеми теорії, практики і методики викладання: Кн. для вчителя шк. з поглиблений. изуч. ньому. яз. - М.: Просвещение. - 160 с.  1988

 У книзі популярно викладені основні теоретичні положення пере-водоведенія, розбираються питання практики перекладу та методики її викладання стосовно до німецької мови в школі з поглибленим вивченням німецької мови.

Контакти
© 2015-2021  socio.125mb.com